This Day In History: 1997-06-21

Oxygène Tour at Spodek, Katowice, Poland